Inovatívna kuchyňa

Projekt "Inovácia sortimentu jedál a rozšírení ponúkaných služieb prostredníctvom vybudovania kuchyne." je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ projektu:

313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

15 - Činnosti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb

Nenávratný finančný príspevok: 133200,- EUR

Názov prijímateľa : AGROSEV a. s.

Miesto realizácie projektu: Masarykov Dvor, Pstruša 339, 962 02 Vígľaš, Slovensko

Stručný opis projektu: zabezpečenie vybavenia kuchyne

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk