Bioplynová stanicaOznámenie

Dňom 31.05.2023 spoločnosť Agrosev s.r.o. ukončila prevádzku miestnej distribučnej sústavy MDS Agrosev-Želobudza. Novou nástupníckou spoločnosťou prevádzkovania MDS Agrosev-Želobudza od 01.06.2023 je spoločnosť BRZ INVEST s.r.o.

Štandardy kvality 2023

Agrosev s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva, IČO: 36 033 499 číslo povolenia 2015E0630 štandardy kvality za dodávku a distribúciu elektriny:

Štandardy kvality sú predkladáné za obdobie január - máj 2023.
Od júna 2023 všetky povinnosti prevzala nová nástupnícka spoločnosť BRZ INVEST (distribúcia a dodávka elektriny koncovým odberateľom.)
Od júna 2023 spoločnosť Agrosev s.r.o. pre regulované činnosti výroba a dodávka elektriny - elektrinu koncovím odberateľom nedodával.

Štandardy kvality - Elektrina distribúcia - 2023 Agrosev (PDF, 237kB)

Štandardy kvality - Elektrina dodávka - 2023 Agrosev (PDF, 194kB)

Štandardy kvality 2022

Štandardy kvality - Elektrina distribúcia - 2022 Agrosev (PDF, 245kB)

Štandardy kvality - Elektrina dodávka - 2022 Agrosev (PDF, 190kB)

Potvrdenie o pôvode elektriny

Potvrdenie o pôvode elektriny BPS Želobudza za rok 2022 (PDF, 281kb)

Cenové rozhodnutie

Cenové rozhodnutie pre BPS Želobudza 2024 do konca 6 regulačného obdobia (PDF, 278kb)

Cenové rozhodnutia pre stanovenie doplatku: Bioplynová stanica Dúbravy od 01.01.2023 do 31.12.2026 (PDF, 286kb)

Zverejňovanie účinnosti KVET a podielov dodávky tepla

Rok 2023

  • Celková účinnosť KVET: 55,78 %
  • Podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 34,03 %

Rok 2022

  • Celková účinnosť KVET: 52,66 %
  • Podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 25,09 %

Povolenie na podnikanie v Energetike

Agrosev - povolenie 2015E 0630-5 (PDF, 230kb)

Informácie o BPS

Pre výstavbu bioplynovej stanice sme sa rozhodli hlavne kvôli väčšej živočíšnej výrobe. Vďaka veľkej produkcii hnoja a hnojovice máme väčšiu časť paliva práve s nej. Ostatnú komoditu doplňujeme kukuričnou silážou a cirokom. Začiatok výstavby začal v roku 2009 na farme v Detve. Stanica v technológii 2 primárne, 2 sekundárne fermentory a jeden koncový sklad dokáže vyrobiť výkon 1Mw/h. po dobrých skúsenostiach s prvou BP stanicou sme sa rozhodli postaviť ďalšiu na farme Želobudza a rozšíriť aj stanicu v Detve. Dnešný celkový výkon je 3Mw/h. Na BP stanici v Detve je odpadové teplo využívané na vykurovanie mesta Detva. Fugát s BP stanice využívame ako kvalitné hnojivo, ktoré nám umožnilo dosahovať lepšie výsledky v rastlinnej výrobe. Pokiaľ nie je považované za odpad, ale opačne je kvalitne aplikované dokáže trvalo zlepšovať pôdne podmienky čo sa nám potvrdzuje pri jeho aplikácii.

Archívne dokumenty a oznamy

MDS Agrosev - 19.12.2023 Cenové rozhodnutie 2023.pdf (PDF, 487kb)

Cenové rozhodnutie MDS Agrosev 0069/2023/E-PR.pdf (PDF, 745kb)

Programy znižovania emisií (PDF, 700kb)

Obchodné podmienky (PDF, 3,18MB)

Prevádzkový poriadok CMC (PDF, 662kb)

Oznámenie o prevzatí vzorového PP elektrina - MDS Agrosev Želobudza (PDF, 135kb)

Vzorový prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (URSO ↗)

Cenové rozhodnutie URSO BPS Agrosev 2022 (PDF, 420kb)

Cenové rozhodnutie BPS Agrosev 2021 (PDF, 215kb)

Cenové rozhodnutie URSO BPS Agrosev 2020 (PDF, 380kb)

Cenové rozhodnutie URSO pre rok 2022 poplatky TPS a TSS (PDF, 411kb)

Spoločnosť Agrosev spol. s r.o., Bottova 1, 962 12 Detva, IČO: 36 033 499 Vám týmto oznamuje, že v roku 2021 nevykonávala regulovanú činnosť v tepelnej energetike, na ktorú ma potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti.


Informácia

Dovolujeme si Vas informovat, ze Nariadenim vlady Slovenskej republiky c. 139/2023 Z. z. z 19. aprila 2023, ktorym sa meni Nariadenie vlady Slovenskej republiky c. 465/2022 Z. z., ktorym sa ustanovuju maximalne ceny pre cast regulovanej dodavky elektriny a plynu pre vybranych koncovych odberatelov a vysky tarif pre domacnosti a vybranych odberatelov elektriny v zneni neskorsich predpisov, sa s ucinnostou od 1. maja 2023 rozsiruje uplatnovanie znizenych vybranych tarif (Tarifa za straty pri distribucii elektriny, Tarifa za systemove sluzby a Tarifa za prevadzkovanie systemu) na vsetkych koncovych odberatelov elektriny (odberatelov elektriny v domacnosti a ostatnych koncovych odberatelov elektriny).

Ministerstvo hospodarstva SR v suvislosti s uvedenou zmenou nariadenia vlady SR pripravuje aktualizaciu Usmernenia ministerstva na poskytovanie kompenzacie vybranym ucastnikom trhu s elektrinou v suvislosti so stanovenim maximalnej vysky vybranych tarif pre odberatelov elektriny v domacnosti a ostatnych koncovych odberatelov elektriny v roku 2023, vratane aktualizacie prislusnych formularov ziadosti o kompenzaciu.

Nariadenie vlády 139 (PDF, 200kB)


OZNÁMENIE - AGROSEV, spol. s r. o., BPS Dúbravy - Želobudza

V zmysle § 4, ods. 5, zákona 309/2009 oznamuje, že pri výrobe KVET OZE dosiahol za rok 2022 tieto výsledky:

• Celková účinnosť KVET: 52,66 %
• Podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 25,09 %