Živočíšna výroba

Bez živočíšnej výroby poľnohospodár nie je riadnym hospodárom. V ostatnom období viacero podnikov živočíšnu výrobu zredukovalo, alebo úplne zrušilo. Spoločnosť Agrosev živočíšnu výrobu naopak preferuje a značne do nej investuje. Produkcia je zameraná na chov hovädzieho dobytka a oviec a je lokalizovaná v niekoľkých farmách - vďaka čomu sa v čase zberu lepšie organizuje doprava kŕmnych komodít, skracujú sa prepravné vzdialenosti a šetria celkové náklady.

Chované sú plemená Hovädzieho dobytka Holstein a Slovenský strakatý. Najväčšia farma kráv je v Detve, kde je umiestnených 528 kusov dojníc. Ďalšia mliečna farma sa nachádza v Dúbravách vo dvore Želobudza, kde je chovaných 369 dojníc.

Dobytok určený na produkciu mäsa je koncentrovaný v Lovinobani, kde sa udržuje na počte 128 kusov. Mladý dobytok je na všetkých farmách a jeho celkový počet dosahuje 722 kusov. Trvalou snahou podniku je stále zlepšovanie výsledkov živočíšnej výroby, čoho dôkazom je aj zisk viacerých ocenení od autorít s celoslovenskou pôsobnosťou tak pre hovädzí dobytok, ako aj ovce.

Chov oviec je úzko spätý s miestnou krajinou, kde ovce voľne spásajú okolité pasienky. Ovce sú tiež rozdelené vo viacerých farmách. Najväčšia je vo Vígľaši, salaš Palakovo, kde ich je 1050 kusov, z toho je 738 bahníc. Ďalšia farma sa nachádza v Detve, miestnej časti Stavanisko, kde je 652 kusov oviec, z toho je 531 bahníc. Najmenšie stádo je umiestnené na salaši v Detve – Studienci s počtom 507 kusov oviec, z toho je 307 bahníc.