Rastlinná výroba

Podnik hospodári na výmere 5200 ha pôdy, z tejto výmery je 2500 ha ornej. Obhospodarované sú polia od Zvolenskej Slatiny po Lovinobaňu, čo je približne 35 km vzdialenosť. Väčšina pôdy je ale sústredená na Podpoľaní, v katastrálnych územiach Detvy, Stožku, Vígľaša a Dúbrav. Zloženie pôdy je vzhľadom na vzdialenosti, ale aj členitosť terénu veľmi rozmanité. Z historického hľadiska sa pod zloženie pôdy podpísala aj sopečná činnosť Poľany. Hnedozeme, na ktorých spoločnosť prevažne hospodári, sú stredne ťažké až ťažké a v podhorských oblastiach kamenisté. Pôdny potenciál je pomerne vysoký, keďže v suchých obdobiach vedia zeme veľmi dobre udržať vlahu a spoločne so správnou výživou umožňujú dosahovať veľmi slušné výsledky.

Spoločnosť sa venuje pestovaniu širšieho spektra poľnohospodárskych plodín. Z ozimín je to repka ozimná a pšenica, ktoré sú tržnými plodinami. Aj napriek nerovnomerným rokom sa výnosy repky pohybujú 2,5-3,3 t/ha a výnosy pšenice 4,5-5,5 t/ha. Tieto plodiny sú striedavo pestované približne na 800 ha, z toho na 300 ha je pestovaná repka ozimná. Jarné plodiny tvoria hlavne jačmeň, ovos, miešanky, cirok a kukurica. Toto spektrum plodín je veľmi dôležité z pohľadu krmovín pre živočíšnu výrobu a vstupných surovín do bioplynovej stanice. Najväčšie zastúpenie z jarných plodín má kukurica, ktorá je pestovaná na silážovanie, aj na zrno. Silážovaná je využívaná hlavne na kŕmenie v živočíšnej výrobe, ale aj do bioplynovej stanice. Výnosy sa pohybujú od 30 až 40 t/ha. Taký veľký rozdiel vo výnosoch je spôsobený hlavne rozmanitosťou pôd a vo významnej miere aj poškodzovaním lesnou zverou . Pestovateľská výmera tejto plodiny je približne 1200 ha, z toho na 200 ha je siata kukurica na zrno, ktorej výnosy sa pohybujú 8-10 t /ha. V ostatných rokoch je na 500 ha pestovaný cirok na siláž.

Nemalá časť obhospodarovanej pôdy je zaradená do trvalých trávnych porastov. TTP sú potencionálne perspektívne plodiny a spoločnosť sa zameriava hlavne na zvyšovanie ich nutričnej hodnoty a výnosov. Opracovanie pôdy je kombinované technológiami konvenčnou a minimalizačnou, pričom pod oziminy sa prevažne diskuje. Pod jarné plodiny sa veľká časť polí naoráva, alebo podrýva. Posledné roky je hojne využívaná technológia podrývania pôdy, pretože v intenzívnejšom využití zlievavých pôd je značný potenciál zvyšovania produkcie.