Výroba organického hnojiva

názov a sídlo prijímateľa : AGROSEV spol. s r.o., Bottova 1, 962 12 Detva

názov projektu: Výroba organického hnojiva

miesto realizácie projektu: SLOVENSKO, stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Detva, obec Dúbravy, katastrálne územie Dúbravy, parcela: KN-C 761

výšku poskytnutého NFP: 144 821,70 €

stručný opis projektu: Predmetom projektu je implementácia inteligentných technológií s cieľom (založenie novej prevádzkarne), žiadateľa a jej rozšírenie o výrobok, ktorý sa predtým v prevádzkarni nevyrábal. Výsledkom procesu výroby bude nový inovovaný produkt organické hnojivo, ktorý vznikne ako výsledok spracovania vedľajšieho produktu - suroviny fugátu ktorý vzniká ako vedľajší produkt bioplynových staniciach. Mechanickou úpravou sa vytvorí organické hnojivo ako primárny produkt pre následné široké využitie v rastlinnej výrobe a záhradníctve.

Hlavným cieľom projektu je obstaranie intelaigentných technológií spracovania fugátu so zameraním na zvyšovanie efektívnosti a účinnosti prevádzky. Výsledným efektom projektu bude dosiahnutie vysokého stupňa inovácie produktu cez nové technologické vybavenie spoločnosti – inováciu procesu.

Špecifickým cieľom projektu je najmä:

• založenie novej prevádzkarne inštalovaním novej inovatívnej technológie

• rast tržieb, pridanej hodnoty a efektívnosti výrobného procesu

• rast konkurencieschopnosti a posilnenie pozície na trhu

Predkladaný projekt je v súlade so špecifickým cieľom 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách, prioritnej osi 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií OPVaI, a bude realizovaný v obci Dúbravy okrese Detva, Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Plnenie cieľov projektu bude sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov:

• P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty 1

• P0760 Počet inovovaných procesov 1

• P0512 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové 1

• P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové 1

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete

na www.opii.gov.sk“.