Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk: Výroba organického hnojiva – dodávka a realizácia technologického celku.

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha 1: Identifikačné údaje

Príloha 2: Opis predmetu

Príloha 3: Kúpna zmluva

Príloha 4: Vyhlásenie uchádzača