PRV SR 2014-2020

Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Obstaranie techniky – zemiakový kombajn

Inzerát a výzva na predkladanie ponúk zo dňa: 04.03.20211