Oznámenie o zrušení použitého postupu

AGROSEV, spol. s r.o. so sídlom Bottova 1, 962 12 Detva ako Obstarávateľ podľa § 7 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") vyhlásila vo Vestníku verejného obstarávania č. 244/2012 - 20.12.2012, pod značkou 15568 - WYP

Výzvu na predkladanie ponúk postupom podľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky ,,Masarykov dvor- Jazdecko-športovo rekreačný areál-wellness ".

Obstarávateľ oznamuje, že ruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní- verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie spočíva v existencii zmluvy o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela " Masarykov dvor" vrátane Jazdecko-športovo rekreačného areálu-wellness medzi spoločnosťou AGROSEV, spol. s.r.o. ako objednávateľom a zhotoviteľom z roku 2010.